Wat is BLVC?

Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie

BLVC omvat 4 belangrijke aspecten waar tijdens een bouwproject veel aandacht naar moet uitgaan. Aan de hand van de BLVC-systematiek komen opdrachtgevers van projecten en hun bouwers tot goede afspraken met de omgeving van het project, zodat deze zo min mogelijk hinder ervaren. Het project kan dan zo soepel mogelijk tot een goed einde gebracht worden. Hoewel werken zonder overlast te veroorzaken niet mogelijk is, kunnen er wel maatregelen op de verschillende BLVC-gebieden genomen worden om de hinder acceptabel te maken.

Bij BLVC gaat het om de volgende thema’s:

 

Door bovenstaande gebieden aandacht te geven komen alle partijen tot specifieke maatregelen die om de hinder acceptabel te maken. Deze maatregelen kunnen preventief zijn (gericht op het voorkomen van hinder of overlast), of correctief (gericht op het verminderen van de overlast). Bij preventieve maatregelen moet je bijvoorbeeld denken aan het schroeven van funderingspalen in plaats van heien. Een voorbeeld van een correctieve maatregel is het plaatsen van geluidsschermen om de geluidsoverlast te verminderen. Over het algemeen hebben correctieve maatregelen de voorkeur, omdat deze vaak effectiever zijn dan preventieve.

Lees ook: Wat is hinder?

Toepassing van de BLVC-methode kan klachten of zelfs het stilleggen van werkzaamheden helpen voorkomen. Dit bespaart geld en tijd. Lees hier meer over elk thema:

Waarom is BLVC nodig?

Op veel plekken in Nederland wordt gebouwd. De bevolking groeit, de bedrijvigheid neemt toe en dit vraagt om investeringen in woningen, voorzieningen als scholen en ziekenhuizen, maar ook in infrastructuur zoals wegen, bruggen en tunnels. De ruimte in Nederland als geheel, maar vooral ook in de steden, is beperkt. Het bouwen leidt tot verschillende soorten overlast, zoals een toename van verkeersbewegingen door bouwverkeer en daarmee extra uitstoot van CO2. De overlast heeft allerlei effecten op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid.

Hoge eisen uit de omgeving
Vooral bewoners in de stad stellen hoge eisen aan bouwwerkzaamheden, en dat is ook terecht. Werkzaamheden moeten goed voorbereid en van tevoren doordacht worden. Als er te weinig wordt nagedacht over de gevolgen van een ruimtelijke ingreep, leidt dit tot onbegrip vanuit de bewoners en ondernemers en in het ergste geval letsel of economische schade omdat er niet op tijd een nooddienst (ambulance, brandweer en politie) ter plaatse kon komen of omdat er gedurende een periode geen klanten meer bij ondernemers over de vloer konden komen. Het gevolg: schadeclaims, weerstand en grote politieke imagoschade. Om dit tegen te gaan zal er op een andere manier tegen bouwen aangekeken moeten worden. Toepassing van de BLVC-methode kan helpen bij het creëren van een balans tussen veilig en efficiënt bouwen enerzijds, en het bereikbaar, leefbaar en veilig houden van de omgeving anderzijds.

BLVC verplicht bij (omgevings)vergunning

In een groeiend aantal gemeenten wordt het belang van BLVC onderkend. Sommige gemeenten, zoals bijvoorbeeld Amsterdam en Utrecht, hebben het maken van een goed BLVC-document een voorwaarde gemaakt voor het verkrijgen van een vergunning om werkzaamheden in de openbare ruimte te mogen uitvoeren. Deze gemeenten zien in BLVC een goed instrument om de uitvoering van werkzaamheden in een drukke stad in goede banen te leiden.

"Goede BLVC kan leiden tot een voorspoedigere uitvoering van je project"

Wat levert goede BLVC op?

Wat heb je eraan als je veel energie, tijd en geld steekt in BLVC? Wat levert het op? En hoe weet je of de kosten en de opbrengsten in verhouding zijn met elkaar? Deze vragen zijn lastig om exact te beantwoorden. Dat komt omdat de opbrengsten van goed uitgevoerde BLVC-maatregelen niet of heel moeilijk op een betrouwbare manier te kwantificeren zijn. Hoe dit meetbaar te maken, is weer een ander verhaal, en daar hebben ‘wij van blvc.nl’ ook het antwoord nog niet op gevonden (dus als jij hier ideeën over hebt, bel ons op!).

We weten wel dat goede BLVC kan leiden tot een voorspoedigere uitvoering van het project door:

  • een tevredenere omgeving, die minder klaagt op sociale media en bij bestuurders,maar suggesties doet voor verbetering en informatieve vragen stelt (uit belangstelling en nieuwsgierigheid),
  • positieve aandacht van de pers (of in ieder geval positief kritisch),
  • meer complimenten uit de omgeving, zoals over de manier van uitvoering, het meevallen van overlast, de complexiteit van de operatie en de manier waarop het project de trots op de eigen stad en woonplaats aanwakkert,
  • een beter imago van de opdrachtgever en de bouwer,
  • minder klachten die uitmonden in een juridisch conflict,
  • minder bezwaren op (omgevings)vergunningen,
  • minder kans op stilleggen / stagnatie in het werk, en
  • minder aanvragen voor nadeelcompensatie door ondernemers.

En hoe doe je dat dan?

Op onze pagina BLVC in elke projectfase vind je informatie over hoe je BLVC als methode kunt toepassen, in verschillende fasen van een project.